Obchodní podmínky společnosti WizIT

 

I. Obecná ustanovení

  1. Vystavení zboží je nabídkou k uzavření kupní smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

2. Kupní smlouva takto uzavřená nabývá účinnosti okamžikem, kdy budou ujednány veškeré její podmínky – identifikace zboží, kupní cena, způsob zaplacení kupní ceny a podmínky dodání zboží. Od okamžiku účinnosti kupní smlouvy jsou smluvní strany povinny ke vzájemnému plnění bez zbytečného odkladu. Po objednání zboží zasíláme na e-mail kupujícího písemné potvrzení obsahu smlouvy.

  1. Veškeré vystavené zboží pochází z vlastních zdrojů prodávajícího a je k dispozici v jeho skladu.

 

II. Dodání zboží

Prodávající se zavazuje k odeslání zboží ve lhůtě tří pracovních dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího prostřednictvím bezhotovostního převodu nebo prostřednictvím systému PayU.

 

III. Změna okolností

V případě takové změny okolností, kdy by bylo pro prodávajícího obtížné plnit závazek z kupní smlouvy, informuje kupujícího ve lhůtě pro odeslání zboží o této změně okolností. Prodávající kupujícímu nabídne srovnatelnou náhradu za objednané zboží. V případě, že by šlo o takovou změnu okolností, která by způsobila nemožnost plnění, dojde k zániku závazku s účinky ex tunc – tedy zanikne od počátku.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů i bez udání důvodu. Lhůta běží ode dne převzetí zboží. K odstoupení od smlouvy kupující užije formulář, který je přiložen k těmto obchodním podmínkám. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na předání či zaslání zboží zpět prodávajícímu.

2. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen nejpozději do 14 dnů vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něj přijal, a to stejným způsobem.

3. V případě, že si kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4. Prodávající vrátí peněžní prostředky kupujícímu, do tří dnů od předání zboží nebo potvrzení o odeslání zboží.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro něj

b) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

c) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6. Vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy zašle kupující prodávajícímu na e-mailovou adresu reklamace@wizit.cz nebo na adresu sídla společnosti uvedenou v Informacích o prodávajícím.

 

V. Záruka za jakost

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, má vlastnosti, které prodávající v popisu zboží uvedl, hodí se k účelu, který prodávající pro její použití uvádí, zboží je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. V případě, že zboží trpí vadou, která nebrání jejímu užívání, je toto zboží přiměřeně této vadě slevněno. Všechny případné vady zboží uvádí prodávající v popisu zboží. Pro takovou vadu nelze uplatňovat práva z vadného plnění.

3. Práva z vadného plnění není možno uplatnit ani v případě věci použité pro vadu, která odpovídá míře používání nebo opotřebení.

4. Při zakoupení nového zboží je záruční doba 24 měsíců. Na použité zboží je záruční doba 18 měsíců.

5. Skryté vady (tedy vady existující již při převzetí) je možno prodávajícímu vytknout ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží.

6. Kupující reklamaci oznámí prodávajícímu na e-mail reklamace@wizit.cz. Reklamované zboží na výzvu prodávajícího odešle kupující na adresu prodávajícího ve lhůtě 7 dnů.

7. Nebude-li zboží ve stanovené lhůtě odesláno (tedy předáno poskytovateli poštovních služeb), je možné provést reklamační úkon pouze v případě, že kupující oznámí relevantní důvody, které mu bránily v odeslání zboží.

8. Prodávající provede reklamační úkon ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží.

9. V případě, že bude provedena záruční oprava, dojde k výměně věci za novou nebo dojde k výměně součásti věci, nahradí prodávající kupujícímu náklady na odeslání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží prodávajícím. Pokud byly náklady na odeslání nižší, nahradí prodávající náklady v této výši.

  1. V případě, že reklamace není důvodná, nahradí kupující prodávajícímu náklady na odeslání zboží zpět kupujícímu. Prodávající s ohledem na charakter zboží zvolí nejlevnější způsob dodání.

 

VI. Koupě na zkoušku

  1. Prodávající umožňuje v případě některého zboží, u něhož je to vyznačeno, koupi na zkoušku. Kupující musí prodávajícího výslovně informovat, že hodlá využít této možnosti.

2. Pro účely koupě na zkoušku se použijí obdobně ustanovení této smlouvy o koupi běžné.

3. Zkušební doba je 3 dny a běží od převzetí zboží kupujícím. V případě, že kupující v této lhůtě zboží neodmítne, má se za to že jej schválil, zároveň dojde ke zmaření odkládací podmínky a kupní smlouva nabyde úplné účinnosti.

4. V případě, že kupující nemůže zboží vrátit ve stavu, v jakém jej převzal, nemá právo jej odmítnout.

 

VII. Náhrada škody

Prodávající i kupující jsou povinni k náhradě škody z následujících důvodů:

a) dojde k úmyslnému porušení dobrých mravů, zejména požadavkem na nepřiměřeně vysokou kupní cenu, neodůvodněné uplatňování práv z vad, apod.

b) dojde-li k zaviněnému porušení povinnosti stanovené zákonem, zejména porušením povinnosti informační

c) dojde-li k porušení smluvní povinnosti bez mimořádné, nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která by splnění smluvní povinnosti zabránila, zejména porušení platební povinnosti či povinnosti odeslat zboží